Svet farebných snov som vytvoril ako symbol túžby a pocitov detí. A ja im prajem aby ich svet bol tiež takýto farebný“

Daniel Bidelnica

Akademický maliar a autor Mozaiky Svet farebných snov Daniel Bidelnica

Mozaika Nádeje - Farebný svet snov – je veľkoplošná umelecká mozaika s motívom od akademického maliara Daniela Bidelnicu, ktorej grafická vizualizácia je zverejnená na stránke www.kvapkanadeje.sk počas trvania benefičnej darcovskej akcie Mozaika Nádeje, pričom každá časť Mozaiky zodpovedá personalizovanému online daru a je definovaná štvorcom, ktorého podiel na celkovej ploche Mozaiky a jeho umiestnenie bude korešpondovať s reálnou mozaikou, ktorá bude trvalo inštalovaná na Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Zoznam darcov bude zverejnený na stránke nadácie KVAPKA NÁDEJE ako aj na informačnej tabuli pri zrealizovanej Mozaike v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

 

Všeobecné podmienky účasti a užívania pre benefičnú darcovskú akciu

(ďalej ako „Všeobecné podmienky účasti“)

Článok 1.

Všeobecné ustanovenia

 

1. Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o Nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je zapísaná do registra nadácií, vedeného Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/963. Aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE sú zamerané na podporu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Prioritným cieľom Nadácie KVAPKA NÁDEJE je Pomoc pri financovaní výstavby a prístrojového vybavenia novej transplantačnej jednotky na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch

 

2. Týmito Všeobecnými podmienkami účasti umožňuje Nadácia KVAPKA NÁDEJE cez svoju internetovú stránku www.kvapkanadeje.sk a online prezentáciu benefičnej akcie Mozaika Farebný svet snov (ďalej len „Mozaika“) podporiť dosiahnutie cieľov nadácie KVAPKA NÁDEJE a tým aj detskú onkológiu na Slovensku a to prostredníctvom personalizovaného online daru.

 

3. Tieto Všeobecné podmienky účasti sú záväzné pre všetkých darcov personalizovaných online darov v rámci benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov.

 

4. Výhradným účelom poskytovania personalizovaného online daru je podpora cieľov Nadácie KVAPKA NÁDEJE a tým aj detskej onkológie na Slovensku, pričom nie je možné ho považovať za protihodnotu za publikovanie, menovanie alebo zobrazenie personalizovanej časti Mozaiky na internetovej stránke www.kvapkanadeje.sk alebo na online prezentácií benefičnej akcie Mozaika Farebný svet snov alebo v publikovanom zozname darcov.

5. Možnosť interaktívneho výberu personalizovanej časti Mozaiky slúži výhradne iba na stanovenie výšky personalizovaných online darov a k ohraničeniu pre návštevníkov internetovej stránky www.kvapkanadeje.sk.

6. Pre účely týchto Všeobecných podmienok účasti sa rozumie pod pojmami:

 

a) Mozaika Farebný svet snov – veľkoplošná umelecká mozaika s motívom od akademického maliara Daniela Bidelnicu, ktorej grafická vizualizácia bude zverejnená na stránke www.kvapkanadeje.sk a na online prezentácií benefičnej akcie Mozaika Farebný svet snov počas celého trvania benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov, pričom každá časť Mozaiky zodpovedá personalizovanému online daru a je definovaná štvorcom, ktorého podiel na celkovej ploche Mozaiky a jeho umiestnenie bude korešpondovať so zrealizovanou Mozaikou umiestnenej na novej Transplantačnej jednotke kostnej drene II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

 

b) Disponibilná personalizovaná časť Mozaiky – časť Mozaiky, ktorá je určená na označenie – personalizáciu údajmi darcu a ešte nebola personalizovaná iným darcom.

 

c) Personalizovaná časť Mozaiky - časť Mozaiky, ktorá je označená – personalizovaná údajmi individuálneho darcu, a ktorá môže byť takto označená – personalizovaná len jedným darcom a len jedenkrát

 

d) Personalizovaný online dar – dobrovoľný finančný dar vo výške 5,- EUR, ktorý darca bezodplatne prenecháva Nadácií KVAPKA NÁDEJE za účelom podpory cieľov Nadácie KVAPKA NÁDEJE a tým aj detskej onkológie na Slovensku

 

e) Darca – akákoľvek osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá poskytla Nadácií KVAPKA NÁDEJE aspoň jeden personalizovaný online dar, a ktorá je na tento účel označená – personalizovaná v ňom ľubovoľne vybratej disponibilnej personalizovanej časti Mozaiky alebo v prípade poskytnutia viacerých personalizovaných online darov v niekoľkých ľubovoľne vybratých disponibilných personalizovaných častí Mozaiky, zverejnenej na stránke www.kvapkanadeje.sk, na online prezentácií benefičnej akcie Mozaika Farebný svet snov a v publikovanom zozname darcov, a to počas celého trvania benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov

 

f) Publikovaný zoznam darcov – menný zoznam darcov publikovaný na internetovej stránke www.kvapkanadeje.sk

 

g) Správca osobných údajov - nadácia KVAPKA NÁDEJE

 

 

Článok 2.

Interaktívny online postup poskytnutia personalizovaného online daru

 

1. Množstvo personalizovaných online darov je v rámci darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov limitované a určené veľkosťou a rozdelením celkovej plochy mozaiky, ako aj počtom už personalizovaných častí mozaiky.

 

2. Po výbere disponibilnej personalizovanej časti Mozaiky Farebný svet snov a po potvrdení súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami účasti bude vybraná disponibilná personalizovaná časť Mozaiky označená ako personalizovaná časť Mozaiky a nemôže byť následne označená – personalizovaná iným darcom.

 

3. Každá personalizovaná časť Mozaiky môže byť takto označená – personalizovaná len jedným darcom a len jedenkrát, pričom zmena obsahu personalizovaných údajov po ukončení personalizácie individuálnym darcom nie je možná.

 

4. V prípade, ak darca neuhradí darovanú sumu zodpovedajúcu počtu personalizovaných častí Mozaiky do 5 dní od označenia personalizovaných častí Mozaiky, budú predmetné personalizované časti Mozaiky znova označené ako disponibilné personalizované časti Mozaiky a budú môcť byť označené – personalizované iným darcom.

 

 

5. Úhrada personalizovaných online darov prebehne prostredníctvom online platby CARD PAY, resp. bankovým prevodom, hotovostnou platbou alebo vkladom na účet Nadácie KVAPKA NÁDEJE. Podmienky a priebeh platby sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa bankových služieb darcu a s bankovou transakciou môže byť spojený poplatok, ktorý znáša darca.

 

Článok 3.

Práva k personalizovaným častiam Mozaiky

 

1.  Účasťou darcu na benefičnej darcovskej akcii Mozaika Farebný svet snov darca nenadobúda na ním personalizované časti Mozaiky žiadne majetkové práva, predovšetkým žiadne vlastnícke práva, autorské práva ani žiadne iné majetkové práva.

 

2. Možnosť interaktívneho výberu personalizovanej časti Mozaiky slúži iba na stanovenie výšky personalizovaných online darov a k ohraničeniu pre návštevníkov internetovej stránky www.kvapkanadeje.sk.

 

3. Možnosť označenia – personalizácie disponibilnej personalizovanej časti Mozaiky je iba nezáväzná ponuka na označenie individuálneho darcu a nemôže byť považovaná za záväznú ponuku na získanie určitých majetkových práv alebo určitého právneho postavenia vo vzťahu k personalizovanej časti Mozaiky.

 

4. Poskytnutý personalizovaný online dar nie je považovaný za protihodnotu za publikovanie, menovanie alebo zobrazenie personalizovanej časti Mozaiky na internetovej stránke www.kvapkanadeje.skalebo na online prezentácií benefičnej akcie Mozaika Farebný svet snov alebo v publikovanom zozname darcov, ale je poukazovaná výhradne na účel podpory cieľov Nadácie KVAPKA NÁDEJE a tým aj detskej onkológie na Slovensku.

 

Článok 4.

Personalizovateľné užívateľské obsahy a právne záruky

 

1. Nadácia KVAPKA NÁDEJE umožní darcom v súlade s legislatívnymi a právnymi normami ako aj podmienkami uvedenými v týchto Všeobecných podmienkach účasti, označiť – personalizovať vybrané disponibilné personalizované časti Mozaiky, pričom si nenárokuje žiadne vlastnícke práva na uvedené alebo sprostredkované obsahy.

 

2. V rámci účasti na benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov, najmä pri označovaní – personalizovaní vybraných disponibilných personalizovaných častí Mozaiky individuálnymi darcami nesmú byť použité žiadne údaje, texty, obrázky, databázy, odkazy a iné obsahy, ktoré odporujú zákonu, zákon obchádzajú alebo sa priečia dobrým mravom, najmä také, ktoré sú škodlivé, výhražné, obťažujúce, zneužívajúce, klamlivé, osočujúce, vulgárne, obscénne, pornografické, rasistické, nevhodné pre neplnoleté osoby, vyzývajúce k násiliu voči jednotlivcom alebo skupinám. Zároveň obsah nesmie porušovať alebo neoprávnene zasahovať do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, obzvlášť nesmie porušovať práva vyplývajúce z patentov, ochranných známok, autorské práva, obchodné tajomstvá, práva na ochranu osobnosti alebo majetku.

 

3. Nadácia KVAPKA NÁDEJE si vyhradzuje právo údaje publikované v rámci benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov zamietnuť, zablokovať alebo vymazať, v prípade, že porušujú ustanovenia týchto Všeobecných podmienok účasti.

 

4. Nadácia KVAPKA NÁDEJE si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť funkciu, výzor a rozsah benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov, resp. ju kedykoľvek ukončiť.

 

5. Nadácia KVAPKA NÁDEJE neručí za nepretržitú funkčnosť, aktuálnosť, bezpečnosť a bezchybnosť stránky www.kvapkanadeje.sk a online prezentácie benefičnej akcie Mozaika Farebný svet snov.

 

6. Nadácia KVAPKA NÁDEJE nepreberá žiadne záruky za správnosť a dôveryhodnosť informácií uvedených na stránke www.kvapkanadeje.sk a online prezentácie benefičnej akcie Mozaika Farebný svet snov.

 

Článok 5.

Zodpovednosť

 

1. Darca je výhradne a v plnom rozsahu zodpovedný za všetky obsahy ním personalizovaných častí Mozaiky.

 

2.  Darca garantuje, že je vlastníkom všetkých práv vo vzťahu k publikovaným personalizovaným údajom, a že publikovaním údajov pri označovaní - personalizácií disponibilných personalizovaných častí Mozaiky neporušuje ani neohrozuje žiadne práva tretích osôb, neoprávnene nezasahuje do práv a oprávnených záujmov tretích osôb ani neporušuje právne prespisy ani ustanovenia týchto Všeobecných podmienok účasti.

 

3. V prípade, že sa preukáže, že uvedené požiadavky pri označovaní - personalizácií disponibilných personalizovaných častí Mozaiky  nebudú zo strany darcu dodržané, darca preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za všetky z toho plynúce dôsledky, najmä sankcie, penalizácie, pokuty a iné postihy, ako sa aj zaväzuje uhradiť všetky s tým spojené účelne vynaložené náklady oprávnenej osobe, najmä súdne trovy a iné náklady, ktoré vyplynú z publikovania údajov pri personalizácií častí Mozaiky.

 

 

 

 

 

Článok 6.

Ochrana osobných údajov

 

1. Darcovia dávajú v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov výslovný a neodvolateľný súhlas s tým, že správca je oprávnený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov spracovávať a uchovávať všetky informácie a osobné údaje, ktoré si v súvislosti s týmito Všeobecnými podmienkami účasti dobrovoľne poskytli, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé príp. prechodné bydlisko, bankové spojenie a číslo účtu (ďalej len „osobné údaje“). Darcovia dávajú svoj súhlas na dobu neurčitú.

 

2.  Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje podľa odseku 1. tohto článku Všeobecných podmienok účasti aj prostredníctvom tretích osôb (spracovateľ, oprávnená osoba ) za účelom administratívnej a účtovnej dokumentácie benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov a ďalej poskytnúť tieto údaje tretím osobám, ktoré správca poveril plnením ktorýchkoľvek svojich zákonných alebo zmluvných povinností.

 

3. Správca je oprávnený použiť uvedené osobné údaje aj v prípadoch, keď to vyžadujú platné právne predpisy na území SR, prípadne štátne orgány, orgány verejnej správy alebo iné oprávnené orgány a inštitúcie.

 

4. Správca  je zaviazaný zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. Správca sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov.

 

 

Článok 7.

Záverečné ustanovenia

 

1. Podmienky neupravené týmito Všeobecnými podmienkami účasti sa riadia príslušnými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.

2. Nadácia KVAPKA NÁDEJE si vyhradzuje právo počas trvania benefičnej darcovskej akcie Mozaika Farebný svet snov zmeniť podmienky účasti a užívania pre benefičnú darcovskú akciu Mozaika Farebný svet snov. V tomto prípade Nadácia KVAPKA NÁDEJE zabezpečí na stránke www.kvapkanadeje.sk v dostatočnom predstihu informovanie darcov o plánovaných zmenách a o skutočnosti, že tieto zmeny sa považujú za akceptované ak sa voči nim v rámci 2 týždňov neodvolajú alebo opakovane nezrealizujú personalizáciu disponibilnej personalizovanej časti Mozaiky.

3. Zmeny týchto Všeobecných podmienok účasti musia byť urobené písomnou formou a publikované najneskôr v 5. deň po ich vykonaní na internetovej stránke www.kvapkanadeje.sk , pričom takou publikáciu sa tieto zmeny stávajú aj účinné.

4. V prípade, že sa niektoré časti týchto Všeobecných podmienok účasti stanú neplatnými zostávajú ostatné podmienky Všeobecných podmienok účasti v platnosti.